Algemene voorwaarden – Privacy – Trainingsvoorwaarden

1.      Algemene voorwaarden Brainspotting Belgium – WWW BV

Updates, aanpassingen en toepassing van deze algemene voorwaarden

In overeenstemming met de wijzigingen in de wetgeving worden de algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium – WWW BV
aangepast. Dit is de laatste update. (AV_230605)
Deze algemene voorwaarden gelden inclusief de verder hieronder opgenomen privacy- & gebruiksvoorwaarden én de
trainingsvoorwaarden die samen als één geheel aanvaard dienen te worden voor aanmaak van een account.

Gebruik account – website www.brainspotting.be

Aanmaak, instellingen en gebruik van de persoonlijke login en account op de website van Brainspotting Belgium – WWW BV vallen
volledig onder de verantwoordelijkheid van de persoon die de login aanmaakt en wiens gegevens erin worden verstrekt.
De gegevens in het account zijn enkel te bewerken door de eigenaar van deze gegevens omwille van de bescherming van de privacy.
De houder van de login dient tevens de vereiste beveiligingen te voorzien voor het elektronisch verkeer met de website van
Brainspotting Belgium.
Bestellingen voor trainingen, andere diensten of materialen via de login bij www.Brainspotting.be vallen onder de verantwoordelijkheid
van de houder van deze login. Brainspotting Belgium – WWW BV kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden.
Door de aanmaak van het persoonlijk account gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden inclusief de
privacy policy én de trainingsvoorwaarden van Brainspotting Belgium – WWW BV.

Trainingen – inschrijving

Voor deelname aan een training dient het volledige cursusbedrag ontvangen te zijn voor de start van de training.
Inschrijvingen zijn enkel definitief na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging.
Inschrijvingen zijn persoonlijk en nooit overdraagbaar zonder schriftelijk akkoord van Brainspotting Belgium – WWW BV.
Annulatie vanaf 30 dagen voor de start: enkel terugbetaling van het deel van het bedrag waarvoor nog geen reservatiekosten werden gemaakt. De kost voor de inschrijving en annulatie (100,00€ excl btw) en de reservatiekost/deelnemer van de zaal (115,38€ excl btw) worden hierbij in mindering gebracht van het terug te storten bedrag.
Bij aanvraag voor terugbetaling zal de terugbetaling van het resterende saldo gebeuren op dezelfde rekening via dewelke het
factuurbedrag werd betaald.

Annulatie consulten Brainspotting – afspraken

Annulatie van een consult Brainspotting dient minimum 48u vooraf te gebeuren. Anders wordt de gereserveerde tijd gefactureerd.

Facturen

Facturen zijn betaalbaar op rekeningnummer BE18 3632 1878 6065 van Brainspotting Belgium – WWW BV.
Facturen zijn opeisbaar volgens de geleverde prestaties en dienen ten laatste binnen 10 dagen na de factuurdatum betaald te worden.

Therapeutenlijst op de website van Brainspotting Belgium

De therapeutenlijst is een gratis dienst van Brainspotting Belgium aan elke Brainspotting therapeut die een certificaat heeft van
de trainingen Brainspotting fase 1 én fase 2. Fase 2 werd gevolgd bij Brainspotting Belgium.
Brainspotting Belgium kan autonoom beslissen om de vermelding op de therapeutenlijst stop te zetten of te weigeren.

Betwistingen

Betwiste facturen dienen binnen de acht dagen per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van Brainspotting Belgium –
WWW BV met vermelding van de reden van het protest.
Bij betwistingen van de geleverde prestaties zal elke partij de kosten en het ereloon van hun juridische, technische en andere
raadslieden dragen. Deze post wordt uitgesloten van de eventueel te verhalen schade.
De partijen kunnen elkaar niet ter vrijwaring roepen voor de betaling van kosten en juridische, technische en andere raadslieden die
hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks betrokken zijn.

Termijnen

Elk bedrag dat niet betaald wordt binnen de termijn voorzien op de factuur, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
nalatigheidsintrest op aan de wettelijke intrest, verhoogd met 3% en vermeerderd met een forfaitaire verhoging van 10% van het nog
verschuldigde saldo van de factuur met een minimum van 125 EUR. Brainspotting Belgium – WWW BV heeft bij niet-betaling binnen de
gestelde termijn onverminderd het recht om alle andere overeenkomsten eenzijdig stop te zetten met behoud van de geldende
schadevergoeding.

Informatie en prijzen

Alle informatie met betrekking tot trainingen, trainingsdata, trainingsplaatsen, prijzen en gelijk welke andere wordt met de grootst
mogelijke zorg samengesteld door Brainspotting Belgium – WWW BV. Fouten gemaakt door Brainspotting Belgium – WWW BV in de
niet-contractuele communicatie onder gelijk welke vorm, mondeling, schriftelijk, online e.a. kunnen onder geen beding ingeroepen
worden als reden tot gelijk welke vorm van vergoeding.
De informatie in het persoonlijke account op de website is bij betwistingen altijd ondergeschikt aan de rechtstreekste e-mail communicatie ivm reservaties en betalingen.
Brainspotting Belgium – WWW BV verbindt zich ertoe elke mogelijke klacht zorgvuldig te onderzoeken en met de kennisgever eventueel tot een overeenkomst te komen.
De accounthouder kan het gebruik van zijn persoonsgegevens volgens de wet op de privacy beheren. Meer informatie over de
verwerking van persoonsgegevens door Brainspotting Belgium – WWW BV kan teruggevonden worden verder onder punt 2.

Belgisch recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de
interpretatie van de geleverde prestaties, annulaties van deelname aan trainingen of gelijk welke factuurvermelding, behoort tot
de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen.

2.      Privacyverklaring & gebruiksvoorwaarden van de
diensten van Brainspotting Belgium – WWW BV – juni 2023


Gegevens Brainspotting Belgium – WWW BV

Brainspotting Belgium
Noordstraat 9
2800 Mechelen
BE 0782.459.507
https://www.brainspotting.be


Verantwoordelijke gegevensbescherming

Brainspotting Belgium
Bart Verheyden / bestuurder
Contact: info@brainspotting.be

Aanvaarding van de Privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden

Brainspotting Belgium verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Training- en aankoopgegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brainspotting.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brainspotting Belgium verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het behandelen van jouw inschrijving, training en/of aankopen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Brainspotting Belgium analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
  producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Brainspotting Belgium verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
  hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brainspotting Belgium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Boekhoudkundige gegevens: 5 jaar
 • Login gegevens: tot de stopzetting van je account
 • Training-, inschrijvings- en aankoopgegevens: tot je aangetekend aangeeft dat deze moeten verwijderd worden

Delen van persoonsgegevens met derden

Brainspotting Belgium verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brainspotting Belgium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brainspotting Belgium gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Koppelingen of verwijzingen naar websites van derden

De website van Brainspotting Belgium kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor je surfconfort en ter
informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden en de persoonsgegevens die je mogelijk aan hen
verstrekt. Het is mogelijk dat de betrokken website je gegevens verzamelt en gebruikt voor andere doeleinden dan degene vermeldt in
deze privacyverklaring. We raden onze bezoekers aan om de privacyverklaring van de betrokken site(-s) na te lezen vooraleer enige
persoonsgegevens mee te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je zelf doen via de persoonlijke
instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je
recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,
stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@brainspotting.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers
bovenaan en onderaan het paspoort achteraan, paspoortnummer, rijksregisternummer en gendervermelding zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. Brainspotting Belgium zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek
reageren. Brainspotting Belgium wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen via
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brainspotting Belgium neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze verantwoordelijke via
info@brainspotting.be. Brainspotting Belgium heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall
 • Gebruik van paswoorden, bijkomende beveiliging(-en) offline/ online en VPN-verbinding (online)
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https://’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails
   ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde
  IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren.
  Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.


Gebruiksvoorwaarden voor de diensten van Brainspotting Belgium

Na je akkoord met dit document kan je gebruik maken van de diensten die Brainspotting Belgium aanbiedt via de website of andere.
Deze algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium zijn hierbij onverkort van toepassing.
Hieronder vindt u de bijkomende voorwaarden die u aanvaardt door aanmaak van een persoonlijke login:

 • Bij aanmaak van een login erkent de gebruiker dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder
  risico is. Schade die de gebruiker zou kunnen lijden door ongeoorloofde toegang door derden die ongeoorloofde toegang
  hebben verkregen tot persoonsgegevens kan nooit op Brainspotting Belgium worden verhaald.
 • Het gebruik van de login is strikt persoonlijk. Je kan je recht tot het gebruik van deze login onder geen enkele voorwaarde
  overdragen aan een andere persoon.
 • Alle acties die worden gesteld via uw login zoals wijzigingen aan uw gegvens, bestellingen of andere behoren tot je
  persoonlijke aansprakelijkheid.
 • Alle gevolgen van verlies, onzorgvuldige omgang met uw persoonlijke login en/of bijkomende gegevens of gelijk welke
  andere gelijkaardige redenen vallen onder jouw persoonlijke aansprakelijkheid.
 • Brainspotting Belgium kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de telecommunicatieverbindingen naar – en van haar
  website of fouten verzoorzaakt door andere partijen. Je dient zelf voldoende beveiliging van elke actie te voorzien.3.      Trainingsvoorwaarden Brainspotting Belgium – WWW BV – juni 2023


Licentie eigenaar en licentiehouder Brainspotting
Brainspotting trainingen zijn gespecialiseerde trainingen ontwikkeld door PhD Dr. David Grand.
Brainspotting wordt verder hieronder ook vermeld als ‘BSP’.
BSP-fase 1 & 2 trainingen worden gegeven door Brainspotting trainer An Van Hassel in opdracht van PhD Dr. Grand.
BSP-fasen 3 & 4, Master Class en Intensive worden gegeven door PhD Dr. David Grand of door hem aangestelde trainers.
BSP-Intervisies en -Oefengroepen zijn ontwikkeld en worden gegeven door An Van Hassel.
WWW BV is verantwoordelijk voor de administratie, praktische organisatie en reservatie van BSP-trainingen in België.

Doel Brainspotting trainingen

BSP-trainingen hebben tot doel BSP-technieken aan te leren aan therapeuten geestelijke en/of fysieke gezondheidszorg of aan
toekomstige therapeuten in opleiding.
BSP-trainingen bieden GEEN basistraining in traumatherapie of andere en bieden evenmin basisvaardigheden als therapeut.
BSP-trainingen zijn professionele trainingen en geen persoonlijke therapie.

Verantwoordelijkheid Brainspotting trainer en assistenten

Het is de verantwoordelijkheid van de BSP-trainer en -assistenten om een gevoel van veiligheid te verzorgen en te behouden tijdens
de training zodat de overdracht van kennis optimaal kan verlopen.

Vertrouwelijke gegevens tijdens de training

BSP-trainingen zijn professionele trainingen, elke deelnemer is gehouden aan de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie
van alle deelnemers, assistenten of trainers.
Deze informatie mag onder geen enkel beding gedeeld worden buiten de training.
Tijdens de debriefing van een sessie wordt geen vertrouwelijke informatie van de sessiepartner gedeeld.
Audio- en/of video-opnames zijn verboden tijdens de gehele training.

*De debriefing is geen moment voor reflecties of andere in verband met persoonlijke processen of ervaringen.

Trainingssessies en toepassing in de praktijk

Elke deelnemer werkt tijdens de trainingssessies én eigen praktijk uitsluitend binnen de eigen competenties en/of kennis.
Indien tijdens trainingssessies onzekerheid ontstaat over de toe te passen techniek, of de gezondheid van de deelnemers,
dan dient met de trainer gecontroleerd te worden of de sessie kan worden voortgezet.
Bij toepassing in de eigen praktijk draagt de therapeut zelf de volledige verantwoordelijkheid. Bij elke vorm van twijfel over
het gebruik van elke BSP-techniek dient de therapeut binnen het eigen veld van kennis en ervaring te blijven.

Ervaringsgerichte sessies

BSP-trainingen bestaan uit ervaringsgerichte sessies. Door deelname aan deze trainingsoefeningen als deelnemer
én als therapeut worden de unieke mogelijkheden en effectiviteit van Brainspotting ervaren.
Tijdens de praktijksessies gebruiken de deelnemers in de rol van ‘cliënt’ eigen problemen.
De deelnemer draagt zorg voor de eigen veiligheid door:

 • Enkel die informatie over zichzelf vrij te geven die de deelnemer wil vrijgeven.
 • Eventueel niet in te gaan op een verzoek van de deelnemer of trainer in de therapeutenrol om op een pijnpunt verder
  te werken dat voor de deelnemer in de ‘cliënt’-rol niet haalbaar is.

*BSP-trainingen zijn niet de plaats of de tijd voor diepgaande persoonlijke therapie of gedetailleerd debat.

Brainspotting training – organisatie

In overeenstemming met alle internationale BSP-trainingen is er een combinatie van volgende:

 • Theorie met PowerPoint
 • Live-demonstraties met trainer en deelnemer als lesonderdeel
 • Praktijk van dit lesonderdeel door werken in ‘paren’ en gebruik van effectieve problemen (geen rollenspel)
 • Evaluatie, commentaren en vragen

*BSP-trainingen zijn niet het moment voor debat over onderwerpen die naar boven komen tijdens de training.

Brainspotting trainingsdemonstraties

Live-demonstraties zijn ingericht als praktijkvoorbeelden van de inhoud van de training en de bijhorende PowerPoint.
Deze demo’s zijn geen volledige therapiesessies. Bij deelname aan deze demo’s wordt een onderwerp behandeld dat bij
de deelnemer in de rol van ‘cliënt’ een ‘activatie’ heeft met maximaal 5 of 6 op een schaal van 1 t.e.m. 10 waarbij 10 maximale
activatie inhoudt.

Verantwoordelijkheid deelnemers

Deelname aan trainingen is op eigen verantwoordelijkheid en niet op de verantwoordelijkheid van de trainer of de organisatie.
Deelnemers dienen te beschikken over een degelijk inzicht op de eigen gezondheid, zowel fysiek als geestelijk én moeten
beschikken over voldoende zelfkennis en mogelijkheid tot zelfregulatie*.

*Zelfregulatie kan vergeleken worden met de stabiliteit die noodzakelijk is om bij onvoorziene omstandigheden in het leven het
noodzakelijke onderscheid te kunnen maken tussen oorzaak en gevolg én hierbij te kunnen blijven functioneren in moeilijke situaties.
Hierbij kan het noodzakelijk zijn om afstand te nemen van het thema ofwel om voldoende rust te vinden in zichzelf om het thema te
ondergaan of aan te pakken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemer en niet bij de trainers.

Indien een deelnemer een gekend geestelijk gezondheidsprobleem heeft, dient hiervoor vooraf het akkoord van een bevoegd arts
gevraagd te worden om deel te nemen aan de training.
Dit akkoord dient voor de start van de training voorgelegd te worden aan de trainer.
De trainer heeft het beslissingsrecht over de deelname aan de training.

Indien een deelnemer voor- of tijdens de training enige verandering merkt in het eigen functioneren dat op een gezondheidsprobleem
zou kunnen wijzen, of het begin ervan, waardoor de training zelf, of de veiligheid van de andere deelnemers in het gedrang zou kunnen
komen, dient deze de trainer te verwittigen.

Elke deelnemer wordt geacht te beschikken over goede communicatieve vaardigheden, kennis van therapeutische technieken- en
opstellingen of op z’n minst de bereidheid om deze kennis te verwerven zonder de training te verstoren.
Elk persoonlijk thema dat verdere ondersteuning vereist tijdens, of na het volgen van de training is de uitdrukkelijke
verantwoordelijkheid van de deelnemer waarbij noch Brainspotting Belgium, WWW BV of de trainer verantwoordelijk kan gehouden
worden.
Er zijn geen compensaties mogelijk indien de deelnemer de training niet kan voortzetten omwille van onderliggende of gekende
gezondheidsproblemen.
De veiligheid van alle deelnemers, trainers, assistenten, organisatieverantwoordelijken en/of medewerkers is van het grootste belang.
Elk misbruik, discriminatie, gebrek aan respect om gelijk welke reden tegenover gelijk welke persoon is onaanvaardbaar.

Als een deelnemer aan de training:

 • Niet in staat is om zichzelf te beheersen en zichzelf degelijk te reguleren of buitensporige aandacht vereist.
 • Onrespectvol is naar een andere deelnemer, trainer, assistent, team of andere.
 • Het onmogelijk maakt om de training normaal te laten verlopen door het eigen gedrag.
 • Mogelijke gezondheidsproblemen vertoont voor of tijdens de training zonder deze te melden.

Dan heeft de trainer het recht om deze deelnemer te verplichten om de training definitief te verlaten.
Hiertegen is geen verhaal mogelijk, noch kan er aanspraak gemaakt worden op enige vergoeding.
Het account van de hinderende deelnemer op de website van Brainspotting Belgium zal verwijderd worden.

Persoonlijke therapie en klinische supervisie

Brainspotting Belgium gaat ervan uit dat deelnemers regelmatig supervisies volgen én ondersteuning ter beschikking hebben
na de training. Dit is noodzakelijk ter ondersteuning van persoonlijke onderwerpen die door de training kunnen worden geactiveerd.
Tijdens de training wordt onvermijdelijk gewerkt met het subcorticale deel van de hersenen waardoor oude thema’s naar boven
komen om geheeld te worden. Als dit het geval is, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemers om voor zichzelf therapeutische
ondersteuning te volgen nadat de training afgelopen is.

Indien persoonlijke thema’s die een probleem kunnen vormen geactiveerd worden tijdens de training meldt dit dan aan de trainer.

Stopzetting deelname aan de training

Bespreek de stopzetting eerst met de trainer om te bekijken wat er nog mogelijk is.
Stopzetting van de deelname aan een gestarte training uit eigen beweging, zonder melding aan de trainer, op gelijk welk moment
en/of om gelijk welke reden, geeft geen recht op schadevergoeding noch financieel noch onder de vorm van het recht op deelname
aan een andere training noch onder de vorm van enige andere vergoeding. Bij stopzetting ontvangt de deelnemer geen attest over
de stopgezette training.

Annulatie training door Brainspotting Belgium

Indien Brainspotting Belgium een training dient te annuleren door onvoorziene omstandigheden of overmacht zal deze training indien
mogelijk tijdens dezelfde periode online worden voortgezet. Indien een training niet online kan worden voortgezet zal deze training
worden verplaatst naar een latere datum.
Alle betaalde bedragen zullen worden overgebracht naar de nieuwe trainingsdatum.
Brainspotting Belgium kan geen terugbetalingen bieden wegens de reeds gemaakte kosten die bij overmacht verloren gaan.

Volgorde BSP-trainingen, intervisie, opvolgingstrajecten

BSP-trainingen fase 2 kunnen pas gevolgd worden na behalen van het certificaat Brainspotting training fase 1.
Behalen van het certificaat Brainspotting fase 1 geeft niet automatisch het recht tot inschrijven en deelname aan de daaropvolgende
trainingen. Indien noodzakelijk kan de trainer bijkomende opdrachten geven om te bepalen of de trainingsinformatie voldoende is gekend en effectief wordt toegepast. Het volgen van dit traject is een vereiste waarbij de kandidaat deelnemer voor fase 2 mogelijk bijkomende supervisie dient te volgen en kan worden opgevolgd door verschillende specialisten raadgevers. Na positief advies van de trainer en/of specialisten raadgevers kunnen de volgende trainingen gevolgd worden.
Oefengroepen en Intervisie kunnen gevolgd worden na het behalen van het certificaat fase 1 indien er geen bijkomend traject werd vereist.
Intensive is pas zinvol na ruime praktijkervaring met de technieken van fase 2.
Door het beperkte aantal plaatsen bij de Intensive komen deelnemers die deze training nog niet hebben gevolgd als eerste aan bod.
Masterclass kan pas gevolgd worden na fase 2.
Fasen 3 & 4 kunnen op elk moment gevolgd worden na fase 1 maar worden pas aangeraden na fase 2.
De volgorde van fase 4, intensive & fase 3 heeft geen belang. Hierover wordt meer informatie gegeven tijdens de trainingen.

Algemene voorwaarden, trainingsvoorwaarden en privacy policy

De algemene voorwaarden, trainingsvoorwaarden en privacy policy van Brainspotting Belgium – WWW BV vormen één geheel
en werden goedgekeurd bij aanmaak van het account.
De trainingsvoorwaarden zijn bijgevoegd bij de inschrijvingsaanvraag en worden automatisch goedgekeurd door betaling
van het trainingsbedrag.

Rechten

Trainingsinformatie, -inhoud, -methodieken en -syllabi zijn intellectueel eigendom van PhD Dr. Grand en mogen niet vermeerderd of
op gelijk welke wijze gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van PhD Dr. Grand. De trainer(s),
assistenten, medewerkers of verantwoordelijken van Brainspotting Belgium kunnen op geen enkele wijze optreden als plaatsvervanger
van Dr. Grand. Deze aanvragen dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Brainspotting Belgium gericht te worden.
Toestemming tot gebruik van de methodieken of andere betekent dat het eigendomsrecht van PhD Dr. Grand blijft bestaan.
Deze toestemming kan op gelijk welk moment zonder opgave van reden door PhD Dr. Grand herroepen worden.