Privacyverklaring

Privacyverklaring & gebruiksvoorwaarden van de diensten van Brainspotting Belgium

Hieronder vind je de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van de diensten van Brainspotting Belgium, Noordstraat 9, 2800 Mechelen ingeschreven in de KBO onder het nummer 1004.549.321.
Verantwoordelijke gegevensbescherming Brainspotting Belgium,
Bart Verheyden – coördinator
contact: info@brainspotting.be

Updates en aanpassingen van deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden

In overeenstemming met de wijzigingen in de wetgeving worden de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van Brainspotting Belgium overeenstemmend aangepast. Dit is de laatste update. (Daterend van januari 2024_02).

Aanvaarding van de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden

Brainspotting Belgium verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Training- en aankoopgegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om bijzondere / gevoelige persoonsgegevens te verweken, zoals gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brainspotting.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brainspotting Belgium verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het behandelen van jouw inschrijving, training en/of aankopen. (uitvoering van de overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief. (toestemming)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. (uitvoering van de overeenkomst)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. (uitvoering van de overeenkomst)
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. (uitvoering van de overeenkomst)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren. (uitvoering van de overeenkomst)
 • Brainspotting Belgium analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
  producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (gerechtvaardigd belang en toestemming)
 • Brainspotting Belgium verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
  hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte. (wettelijke verplichting)

Je hebt steeds het recht om je toestemming in te trekken. Je kan dit doen door een e-mail te sturen naar: info@brainspotting.be.
Brainspotting Belgium gebruikt persoonsgegevens niet voor direct marketing tenzij Brainspotting Belgium hiervoor je expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“Opt-in”), zoals voor de doeleinden uitdrukkelijk vermeld in deze privacy- en cookieverklaring (o.a. nieuwsbrieven).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brainspotting Belgium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Boekhoudkundige gegevens: 10 jaar
 • Login gegevens: tot de stopzetting van je account
 • Training-, inschrijvings- en aankoopgegevens: tot de stopzetting van je account (blijvende contractuele relatie) of tot je aangetekend aangeeft dat deze moeten verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brainspotting Belgium deelt in principe jouw gegevens niet met derden. Indien toch gegevens worden gedeeld gebeurt dit enkel wanneer dit noodzakelijk is voor de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In dat geval sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brainspotting Belgium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Brainspotting Belgium verstrekt bijvoorbeeld IP-adressen aan haar webmaster om het platform optimaal te laten werken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brainspotting Belgium gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet
of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Brainspotting Belgium verwerkt momenteel volgende cookies:

Naam cookie
wordpress_logged_in_(hash)
wp_wpml_current_language
tk_ai

wordpress-test-cookie
PHPSESSID
wp-settings-time-1
wp-settings-1
wp-wpml_current_admin_language_(hash)
wordpress_sec_(hash)

Doel/Functie
Unieke gecodeerde ID die aangeeft dat jij bent ingelogd.
Taalvoorkeur.
Tijdelijk willekeurig ID om te bepalen welke gegevens je in de database gebruikt.
Controleren of je webbrowser cookies toelaat.
Bewaren van je selecties voor de duur van je bezoek.
Tijd waarbinnen je persoonlijke instellingen werden bewaard.
Bewaren van je persoonlijke accountinstellingen.
Taalinstelling van je account.
Gecodeerd uniek account-ID als beveiliging tijdens de sessie.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hieronder vind je hoe je dit kan doen voor de meest voorkomende webbrowsers:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-en-websitegegevens-wissen-firefox?redirectslug=cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen&redirectlocale=nl
Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Koppelingen of verwijzingen naar websites van derden

De website van Brainspotting Belgium kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor je surfcomfort en ter
informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden en de persoonsgegevens die je mogelijk aan hen
verstrekt. Het is mogelijk dat de betrokken website je gegevens verzamelt en gebruikt voor andere doeleinden dan degene vermeldt in
deze privacyverklaring. We raden onze bezoekers aan om de privacyverklaring van de betrokken site(-s) na te lezen vooraleer enige
persoonsgegevens mee te delen. Brainspotting Belgium is niet aansprakelijk voor deze verwerkingen van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien (inzage en kopie verwerkte persoonsgegevens), te corrigeren en aan te vullen (verbetering en aanvulling indien de verwerkte persoonsgegevens niet juist zijn of wanneer je een recht van verzet uitoefent), of te verwijderen (wanneer der persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; wanneer je je toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is; wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig zouden verwerkt zijn; wanneer verwijdering noodzakelijk zou zijn onder Belgisch of EU-recht). Je hebt ook het recht je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens om redenen die verband houden met een bijzondere situatie. Brainspotting Belgium kan je verzoeken weigeren wanneer de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor haar contractuele en wettelijke verplichtingen. Je kan deze rechten uitoefenen door zelf via de persoonlijke instellingen van jouw account deze gegevens in te zien of te wijzigen of door contact op te nemen met Brainspotting Belgium. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@brainspotting.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie eventueel je pasfoto, de strook met nummers bovenaan en onderaan het paspoort achteraan, paspoortnummer, rijksregisternummer en gendervermelding zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Brainspotting Belgium zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Brainspotting Belgium wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen via

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
tel: +32(0)2 274 48 00

Wanneer je merkt of vermoedt dat er een datalek heeft plaatsgevonden, verzoeken we je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen (per e-mail: info@brainspotting.be of via de contactgegevens op ons platform of via het postadres vermeld bovenaar deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden), ofwel via de Gegevensbeschermingsautoriteit (Gegevens boven deze paragraaf).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brainspotting Belgium neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze verantwoordelijke via
info@brainspotting.be. Brainspotting Belgium heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall
 • Gebruik van paswoorden, bijkomende beveiliging(-en) offline/ online en VPN-verbinding (online)
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https://’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails
  ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde
  IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren.
  Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Gebruiksvoorwaarden voor de diensten van Brainspotting Belgium

Na je akkoord met dit document kan je gebruik maken van de diensten die Brainspotting Belgium aanbiedt via de website of andere.
Deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium zijn hierbij onverkort van toepassing.
Hieronder vindt u de bijkomende voorwaarden die u aanvaardt door aanmaak van een persoonlijke login:

 • Bij aanmaak van een login erkent de gebruiker dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder
  risico is. Schade die de gebruiker zou kunnen lijden door ongeoorloofde toegang door derden die ongeoorloofde toegang
  hebben verkregen tot persoonsgegevens kan nooit op Brainspotting Belgium worden verhaald.
 • Het gebruik van de login is strikt persoonlijk. Je kan je recht tot het gebruik van deze login onder geen enkele voorwaarde
  overdragen aan een andere persoon.
 • Alle acties die worden gesteld via uw login zoals wijzigingen aan uw gegvens, bestellingen of andere behoren tot je
  persoonlijke aansprakelijkheid.
 • Alle gevolgen van verlies, onzorgvuldige omgang met uw persoonlijke login en/of bijkomende gegevens of gelijk welke
  andere gelijkaardige redenen vallen onder jouw persoonlijke aansprakelijkheid.
 • Brainspotting Belgium kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de telecommunicatieverbindingen naar – en van haar
  website of fouten verzoorzaakt door andere partijen. Je dient zelf voldoende beveiliging van elke actie te voorzien.

Aanvaarding van deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van de diensten van Brainspotting Belgium

De privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van de diensten van Brainspotting Belgium zijn bijgevoegd bij de inschrijvingsaanvraag en worden automatisch goedgekeurd door betaling van het trainingsbedrag en de aanmaak van een account voor gebruik van deze website.