Trainingsvoorwaarden

Trainingsvoorwaarden Brainspotting Belgium

Hieronder vind je de trainingsvoorwaarden van Brainspotting Belgium,
Noordstraat 9, 2800 Mechelen ingeschreven in de KBO onder het nummer 1004.549.321.

Updates en aanpassingen van deze trainingsvoorwaarden

In overeenstemming met de wijzigingen in de wetgeving worden de trainingsvoorwaarden van Brainspotting Belgium overeenstemmend aangepast. Dit is de laatste update. (Daterend van maart 2024_02).

Licentie eigenaar en licentiehouder Brainspotting

Brainspotting (BSP) trainingen zijn gespecialiseerde trainingen ontwikkeld door PhD Dr. David Grand.
Brainspotting wordt verder hieronder ook vermeld als ‘BSP’.
BSP-fase 1 & 2 trainingen worden gegeven door Brainspotting trainer An Van Hassel in opdracht van PhD Dr. Grand.
BSP-fasen 3 & 4, Master Class en Intensive worden gegeven door PhD Dr. David Grand of door hem aangestelde trainers.
BSP-Intervisies en andere trainingen zijn ontwikkeld en worden gegeven door An Van Hassel tenzij dit anders wordt vermeld.
WWW BV is verantwoordelijk voor de administratie, praktische organisatie en reservatie van BSP-trainingen in België.

Doel Brainspotting trainingen

BSP-trainingen hebben tot doel BSP-technieken aan te leren aan therapeuten geestelijke en/of fysieke gezondheidszorg of aan
toekomstige therapeuten in opleiding.
BSP-trainingen bieden GEEN basistraining in traumatherapie of andere en bieden evenmin basisvaardigheden als therapeut.
BSP-trainingen zijn professionele trainingen en geen persoonlijke therapie.

Verantwoordelijkheid Brainspotting trainer en assistenten

Het is de verantwoordelijkheid van de BSP-trainer en -assistenten om een gevoel van veiligheid te verzorgen en te behouden tijdens
de training zodat de overdracht van kennis optimaal kan verlopen.

Vertrouwelijke gegevens tijdens de training

BSP-trainingen zijn professionele trainingen, elke deelnemer is gehouden aan de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie
van alle deelnemers, assistenten of trainers. Elke deelnemer is evenzeer gehouden aan de vertrouwelijkheid van het leermateriaal en de leermethodes ten aanzien van derden.
Deze informatie mag onder geen enkel beding gedeeld worden buiten de training.
Tijdens de debriefing van een sessie wordt geen vertrouwelijke informatie van de sessiepartner gedeeld.
Audio- en/of video-opnames zijn verboden tijdens de gehele training.

*De debriefing is geen moment voor reflecties of andere in verband met persoonlijke processen of ervaringen.

Loyaliteit en externe communicatie

De partijen zullen zich steeds loyaal gedragen tegenover elkaar en te allen tijde de vertrouwelijkheid van de trainingen en de informatie daarin verwerkt respecteren. Zo moeten deelnemers steeds zorgvuldig communiceren ten aanzien van derden. In geval van contactopnames of vragen door de media zullen deelnemers deze doorverwijzen naar Brainspotting Belgium, eerder dan zelf te antwoorden op de vragen (dit om te verzekeren dat er correcte en eenduidige antwoorden worden gegeven aan de media). Als een deelnemer toch de media zelf te woord zou staan, dan kan de deelnemer dit niet doen in naam van Brainspotting Belgium (enkel in persoonlijke naam) en kan de deelnemer dit niet doen met gebruik van titels zoals “assistent trainer” of “+PlusTherapeut” of andere titels verleend door Brainspotting Belgium. Dit draagt bij aan een heldere scheiding tussen persoonlijke betrokkenheid en officiële vertegenwoordiging van de deelnemers en Brainspotting Belgium. Verder is het van groot belang dat persoonlijke meningen van deelnemers steeds duidelijk onderscheiden worden van de officiële standpunten van Brainspotting Belgium.

Trainingssessies en toepassing in de praktijk

Elke deelnemer werkt tijdens de trainingssessies én eigen praktijk uitsluitend binnen de eigen competenties en/of kennis.
Indien tijdens trainingssessies onzekerheid ontstaat over de toe te passen techniek, of de gezondheid van de deelnemers,
dan dient met de trainer gecontroleerd te worden of de sessie kan worden voortgezet.
Bij toepassing in de eigen praktijk draagt de therapeut zelf de volledige verantwoordelijkheid. Bij elke vorm van twijfel over
het gebruik van elke BSP-techniek dient de therapeut binnen het eigen veld van kennis en ervaring te blijven.

Ervaringsgerichte sessies

BSP-trainingen bestaan uit ervaringsgerichte sessies. Door deelname aan deze trainingsoefeningen als deelnemer
én als therapeut worden de unieke mogelijkheden en effectiviteit van Brainspotting ervaren.
Tijdens de praktijksessies gebruiken de deelnemers in de rol van ‘cliënt’ eigen thema’s.
De deelnemer draagt zorg voor de eigen veiligheid door:

 • Enkel die informatie over zichzelf vrij te geven die de deelnemer wil vrijgeven.
 • Eventueel niet in te gaan op een verzoek van de deelnemer of trainer in de therapeutenrol om op een pijnpunt verder
  te werken dat voor de deelnemer in de ‘cliënt’-rol niet haalbaar is.

*BSP-trainingen zijn niet de plaats of de tijd voor diepgaande persoonlijke therapie of gedetailleerd debat.

Brainspotting training – organisatie

In overeenstemming met alle internationale BSP-trainingen is er een combinatie van volgende:

 • Theorie met PowerPoint
 • Live-demonstraties met trainer en deelnemer als lesonderdeel
 • Praktijk van dit lesonderdeel door werken in ‘paren’ en gebruik van effectieve problemen (geen rollenspel)
 • Evaluatie, commentaren en vragen

*BSP-trainingen zijn niet het moment voor debat over onderwerpen die naar boven komen tijdens de training.

Brainspotting trainingsdemonstraties

Live-demonstraties zijn ingericht als praktijkvoorbeelden van de inhoud van de training en de bijhorende PowerPoint.
Deze demo’s zijn geen volledige therapiesessies. Bij deelname aan deze demo’s wordt een onderwerp behandeld dat bij
de deelnemer in de rol van ‘cliënt’ een ‘activatie’ heeft met maximaal 5 of 6 op een schaal van 1 t.e.m. 10 waarbij 10 maximale
activatie inhoudt.

Verantwoordelijkheid deelnemers

Deelname aan trainingen is op eigen verantwoordelijkheid en niet op de verantwoordelijkheid van de trainer of de organisatie.
Deelnemers dienen te beschikken over een degelijk inzicht op de eigen gezondheid, zowel fysiek als geestelijk én moeten
beschikken over voldoende zelfkennis en mogelijkheid tot zelfregulatie*.

*Zelfregulatie kan vergeleken worden met de stabiliteit die noodzakelijk is om bij onvoorziene omstandigheden in het leven het
noodzakelijke onderscheid te kunnen maken tussen oorzaak en gevolg én hierbij te kunnen blijven functioneren in moeilijke situaties.
Hierbij kan het noodzakelijk zijn om afstand te nemen van het thema ofwel om voldoende rust te vinden in zichzelf om het thema te
ondergaan of aan te pakken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemer en niet bij de trainers.

Indien een deelnemer een gekend geestelijk gezondheidsprobleem heeft, dient hiervoor vooraf het akkoord van een bevoegd arts
gevraagd te worden om deel te nemen aan de training.
Dit akkoord dient voor de start van de training voorgelegd te worden aan de trainer.
De trainer heeft het beslissingsrecht over de deelname aan de training.

Indien een deelnemer voor- of tijdens de training enige verandering merkt in het eigen functioneren dat op een gezondheidsprobleem
zou kunnen wijzen, of het begin ervan, waardoor de training zelf, of de veiligheid van de andere deelnemers in het gedrang zou kunnen
komen, dient deze de trainer te verwittigen.

Elke deelnemer wordt geacht te beschikken over goede communicatieve vaardigheden, kennis van therapeutische technieken- en
opstellingen of op z’n minst de bereidheid om deze kennis te verwerven zonder de training te verstoren.
Elk persoonlijk thema dat verdere ondersteuning vereist tijdens, of na het volgen van de training is de uitdrukkelijke
verantwoordelijkheid van de deelnemer waarbij noch Brainspotting Belgium of de trainer verantwoordelijk kan gehouden
worden.
Er zijn geen compensaties mogelijk indien de deelnemer de training niet kan voortzetten omwille van onderliggende of gekende
gezondheidsproblemen.
De veiligheid van alle deelnemers, trainers, assistenten, organisatieverantwoordelijken en/of medewerkers is van het grootste belang.
Elk misbruik, discriminatie, gebrek aan respect om gelijk welke reden tegenover gelijk welke persoon is onaanvaardbaar.

Als een deelnemer aan de training:

 • Niet in staat is om zichzelf te beheersen en zichzelf degelijk te reguleren of buitensporige aandacht vereist.
 • Onrespectvol is naar een andere deelnemer, trainer, assistent, team of andere.
 • Het onmogelijk maakt om de training normaal te laten verlopen door het eigen gedrag.
 • Mogelijke gezondheidsproblemen vertoont voor of tijdens de training zonder deze te melden.

Dan heeft de trainer het recht om deze deelnemer te verplichten om de training definitief te verlaten.
Hiertegen is geen verhaal mogelijk, noch kan er aanspraak gemaakt worden op enige vergoeding.
Het account van de hinderende deelnemer op de website van Brainspotting Belgium zal verwijderd worden.

Persoonlijke therapie en klinische supervisie

Brainspotting Belgium gaat ervan uit dat deelnemers regelmatig supervisies volgen én ondersteuning ter beschikking hebben
na de training. Dit is noodzakelijk ter ondersteuning van persoonlijke onderwerpen die door de training kunnen worden geactiveerd.
Tijdens de training wordt onvermijdelijk gewerkt met het subcorticale deel van de hersenen waardoor oude thema’s naar boven
komen om geheeld te worden. Als dit het geval is, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemers om voor zichzelf therapeutische
ondersteuning te volgen nadat de training afgelopen is.

Indien persoonlijke thema’s die een probleem kunnen vormen geactiveerd worden tijdens de training meldt dit dan aan de trainer.

Stopzetting deelname aan de training

Bespreek de stopzetting eerst met de trainer om te bekijken wat er nog mogelijk is.
Stopzetting van de deelname aan een gestarte training uit eigen beweging, zonder melding aan de trainer, op gelijk welk moment
en/of om gelijk welke reden, geeft geen recht op schadevergoeding noch financieel noch onder de vorm van het recht op deelname
aan een andere training noch onder de vorm van enige andere vergoeding. Bij stopzetting ontvangt de deelnemer geen attest over
de stopgezette training.

Annulatie training door Brainspotting Belgium

Indien Brainspotting Belgium een training dient te annuleren door onvoorziene omstandigheden of overmacht zal deze training indien
mogelijk tijdens dezelfde periode online worden voortgezet. Indien een training niet online kan worden voortgezet zal deze training
worden verplaatst naar een latere datum.
Alle betaalde bedragen zullen worden overgebracht naar de nieuwe trainingsdatum.
Brainspotting Belgium kan geen terugbetalingen bieden wegens de reeds gemaakte kosten die bij overmacht verloren gaan.

Volgorde BSP-trainingen, intervisie, opvolgingstrajecten

BSP-trainingen fase 2 kunnen pas gevolgd worden na behalen van het certificaat Brainspotting training fase 1.
Behalen van het certificaat Brainspotting fase 1 geeft niet automatisch het recht tot inschrijven en deelname aan de daaropvolgende
trainingen. Indien noodzakelijk kan de trainer bijkomende opdrachten geven om te bepalen of de trainingsinformatie voldoende is gekend en effectief wordt toegepast. Het volgen van dit traject is een vereiste waarbij de kandidaat deelnemer voor fase 2 mogelijk bijkomende supervisie dient te volgen en kan worden opgevolgd door verschillende specialisten raadgevers. Na positief advies van de trainer en/of specialisten raadgevers kunnen de volgende trainingen gevolgd worden.
Oefengroepen en Intervisie kunnen gevolgd worden na het behalen van het certificaat fase 1 indien er geen bijkomend traject werd vereist.
Intensive is pas zinvol na ruime praktijkervaring met de technieken van fase 2.
Door het beperkte aantal plaatsen bij de Intensive komen deelnemers die deze training nog niet hebben gevolgd als eerste aan bod.
Masterclass kan pas gevolgd worden na fase 2.
Fasen 3 & 4 kunnen op elk moment gevolgd worden na fase 1 maar worden pas aangeraden na fase 2.
De volgorde van fase 4, intensive & fase 3 heeft geen belang. Hierover wordt meer informatie gegeven tijdens de trainingen.

Rechten

Trainingsinformatie, -inhoud, -methodieken en -syllabi zijn intellectueel eigendom van PhD Dr. Grand en mogen niet vermeerderd of
op gelijk welke wijze gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van PhD Dr. Grand. De trainer(s),
assistenten, medewerkers of verantwoordelijken van Brainspotting Belgium kunnen op geen enkele wijze optreden als plaatsvervanger
van Dr. Grand. Deze aanvragen dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Brainspotting Belgium gericht te worden.
Toestemming tot gebruik van de methodieken of andere houdt in dat het intellectueel eigendomsrecht van PhD Dr. Grand blijft bestaan.
Deze toestemming kan op gelijk welk moment zonder opgave van reden door PhD Dr. Grand herroepen worden.

Gebruik van het merk ‘Brainspotting’

PhD Dr. David Grand is de eigenaar van het merk ‘Brainspotting’. Gebruik van de term ‘Brainspotting’ in België wordt toegestaan zolang de Brainspotting therapeut is vermeld in de therapeutenlijst op de website van Brainspotting Belgium. David Grand of Brainspotting Belgium kunnen het recht tot het gebruik van de term ‘Brainspotting’ op elk moment weigeren of onmiddellijk laten stopzetten.

Aanvaarding van de trainingsvoorwaarden

De trainingsvoorwaarden van Brainspotting Belgium worden automatisch goedgekeurd bij aanmaak van het account.
De trainingsvoorwaarden zijn ook bijgevoegd bij de inschrijvingsaanvraag en worden automatisch goedgekeurd door betaling
van het trainingsbedrag.