Voorwaarden

Algemene voorwaarden Brainspotting Belgium BV

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium BV,
Noordstraat 9, 2800 Mechelen ingeschreven in de KBO onder het nummer 1004.549.321.

Updates, aanpassingen en toepassing van deze algemene voorwaarden

In overeenstemming met de wijzigingen in de wetgeving worden de algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium overeenstemmend aangepast. Dit is de laatste update. (daterend van april 2024_07)

Gebruik account – website www.brainspotting.be

Aanmaak, instellingen en gebruik van de persoonlijke login en account op de website van Brainspotting Belgium vallen
volledig onder de verantwoordelijkheid van de persoon die de login aanmaakt en wiens gegevens erin worden verstrekt.
De gegevens in het account zijn enkel te bewerken door de eigenaar van deze gegevens omwille van de bescherming van de privacy.
De houder van de login dient tevens de vereiste beveiligingen te voorzien voor het elektronisch verkeer met de website van
Brainspotting Belgium.
Bestellingen voor trainingen, andere diensten of materialen via de login bij www.Brainspotting.be vallen onder de verantwoordelijkheid
van de houder van deze login. Brainspotting Belgium kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden.
Door de aanmaak van het persoonlijk account gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium.

Trainingen – inschrijving – annulatie – wijzigingen door de deelnemer

Voor deelname aan een training dient het volledige cursusbedrag ontvangen te zijn voor de start van de training.
Inschrijvingen zijn enkel definitief na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging.
Inschrijvingen zijn persoonlijk en nooit overdraagbaar.
Wijzigingen van alle gefactureerde inschrijvingen worden aangerekend aan volgende tarieven:

  • Aanmaak per creditnota voor de reeds ontvangen factuur: 36,30 € incl. btw.
  • Opmaak nieuwe factu(u)r(en), kost per factuur: 36,30 € incl. btw.
  • Wijzigingen vermeldingen op factuur of creditnota: 36,60 € incl. btw.

Alle eventuele kosten voor wijzigingen vallen ten laste van de accounthouder.
Eventuele terugbetaling zal gebeuren op dezelfde rekening via dewelke het factuurbedrag werd betaald.
Annulatie vanaf 30 dagen voor de start: geen terugbetaling meer mogelijk, de inschrijving kan enkel verplaatst worden als er nog iemand van de reservelijst in jouw plaats effectief deelneemt aan de training. De kostprijs voor deze verplaatsing is 60,50 € incl. btw.

Trainingen – wijzigingen – overmacht – annulatie – door Brainspotting Belgium

Indien Brainspotting Belgium door overmacht een live-training dient stop te zetten of niet live kan laten doorgaan zal deze training indien mogelijk tijdens dezelfde periode online worden voortgezet.
Indien de training dient geannuleerd te worden door ziekte van een lid van het trainingsteam kunnen de deelnemers aan deze training de inschrijving verplaatsen naar latere trainingen. Brainspotting Belgium zal in dat geval een extra bijkomende training organiseren om deze deelnemers zo snel mogelijk de kans te bieden om deze training toch te kunnen volgen.
Er zijn geen vergoedingen of schadeloosstellingen indien Brainspotting Belgium een alternatief voorziet bij overmacht of annulatie.

Annulatie sessie of supervisie Brainspotting

Annulatie van een sessie of supervisie Brainspotting dient minimum 48u vooraf te gebeuren. Anders wordt de gereserveerde tijd gefactureerd.

Facturen

Facturen zijn betaalbaar op rekeningnummer BE83 3632 3915 1015 van Brainspotting Belgium.
Facturen zijn opeisbaar volgens de geleverde prestaties en dienen ten laatste binnen 10 dagen na de factuurdatum betaald te worden.

Therapeutenlijst op de website van Brainspotting Belgium

Onderstaande voorwaarden dienen volledig vervuld te zijn voor vermelding op de therapeutenlijst van Brainspotting Belgium:

  • Certificaat Brainspotting Belgium Fase 2
  • Jaarlijks twee sessies bij twee verschillende +PlusTherapeuten
    Gegevens te vinden op de therapeutenlijsten op de website van Brainspotting Belgium.
  • Jaarlijks één supervisie bij de trainer van Brainspotting Belgium met positief advies, of één volledige supervisiecyclus.

De gegevens op de therapeutenlijst worden gepubliceerd voor een periode van één jaar startende na de datum van uitvoering van de laatste sessie of supervisie. Niet betalen of niet annuleren van een sessie of supervisie leidt automatisch tot onmiddellijke stopzetting van de weergave op de therapeutenlijst.
Indien de gegevens van de therapeut al worden weergegeven én de therapeut de jaarlijkse sessies én supervisie volgt voor het verstrijken van de vorige periode wordt de datum voorzien voor het einde van de publicatie met één jaar verlengd.
Brainspotting Belgium kan autonoom beslissen om de vermelding op de therapeutenlijst stop te zetten of te weigeren. Therapeuten kunnen steeds zelf verzoeken om van de lijst geschrapt te worden via een email aan: info@brainspotting.be.

Facturatie van reeds betaalde muziek – betaling via de website van Brainspotting.be

Voor de facturatie achteraf van reeds online betaalde muziek wordt een bijkomende kost aangerekend van 36,30 € incl. btw.

Betwistingen

Betwiste facturen dienen binnen de acht dagen per aangetekend schrijven na ontvangst van de factuur ter kennis worden gebracht van Brainspotting Belgium met vermelding van de reden van het protest.
Bij betwistingen van de geleverde prestaties zal elke partij de kosten en het ereloon van hun juridische, technische en andere
raadslieden dragen. Deze post wordt uitgesloten van de eventueel te verhalen schade.
De partijen kunnen elkaar niet ter vrijwaring roepen voor de betaling van kosten en juridische, technische en andere raadslieden die
hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks betrokken zijn.

Termijnen

Elk bedrag dat niet betaald wordt binnen de termijn voorzien op de factuur, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
nalatigheidsintrest op aan de wettelijke intrest en vermeerderd met een schadevergoeding van 10% van het nog
verschuldigde saldo van de factuur met een minimum van 125 EUR. Brainspotting Belgium heeft bij niet-betaling binnen de
gestelde termijn onverminderd het recht om alle andere overeenkomsten eenzijdig stop te zetten met behoud van de geldende
schadevergoeding.

Informatie en prijzen

Alle informatie met betrekking tot trainingen, trainingsdata, trainingsplaatsen, prijzen en gelijk welke andere wordt met de grootst
mogelijke zorg samengesteld door Brainspotting Belgium.
De informatie in het persoonlijke account op de website is bij betwistingen altijd ondergeschikt aan de rechtstreekse e-mail communicatie ivm reservaties en betalingen.
Brainspotting Belgium verbindt zich ertoe elke mogelijke klacht zorgvuldig te onderzoeken en met de kennisgever eventueel tot een overeenkomst te komen.
De accounthouder kan het gebruik van zijn persoonsgegevens volgens de wet op de privacy beheren. Meer informatie over de
verwerking van persoonsgegevens door Brainspotting Belgium kan teruggevonden worden in de link Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden voor de diensten van Brainspotting Belgium onderaan de website.

Belgisch recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de
interpretatie van de geleverde prestaties, annulaties van deelname aan trainingen of gelijk welke factuurvermelding, behoort tot
de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen.
De partijen zullen het nodige doen om ieder geschil op te lossen door middel van bemiddeling.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium

Deze algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium zijn bijgevoegd bij de inschrijvingsaanvraag en/of bestelling en worden automatisch goedgekeurd door betaling van het factuurbedrag. Rechtstreekse aankopen en bestellingen via de website zijn enkel mogelijk door het vooraf consulteren en aanklikken van het akkoord met de Algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium.

Licentievoorwaarden muziek Chiaran Verheyden

Hieronder vind je de licentievoorwaarden van de muziek van Chiaran Verheyden die wordt verdeeld door Brainspotting Belgium B.V., Noordstraat 9, 2800 Mechelen ingeschreven in de KBO onder het nummer 1004.549.321. Deze licentie- voorwaarden regelen de toegang en het gebruik van muziek door een gebruiker op de website van Brainspotting Belgium.

Toegang tot muziek

De gebruiker dient eerst een account aan te maken op de website www.brainspottingbelgium.be (hierna de “Website). Vervolgens selecteert de gebruiker een training Brainspotting Fase 1 en/of Fase 2.  Na de verwerking van de betaling voor de inschrijving krijgt de gebruiker toegang tot zijn of haar muziekalbum via het account. Daarnaast heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om extra muzieklicenties aan te kopen los van een training (zie artikel 1.b. hieronder). Deze worden dan aan het account van de gebruiker toegevoegd.

De gebruiker kan ook los van een training bij Brainspotting Belgium, een muzieklicentie aankopen. De gebruiker dient dan eerst een account aan te maken op de Website en kan vervolgens via zijn of haar account muzieklicenties aankopen.

De aanmaak van een account gebeurt volgens de modaliteiten voorzien in de algemene voorwaarden.

Licentie

Alle rechten op de muziek, inclusief de auteursrechten, blijven eigendom van Chiaran Verheyden (die aan Brainspotting Belgium het recht heeft verleend om licenties toe te kennen aan gebruikers), auteur en uitvoerend artiest. Brainspotting Belgium beoogt om via haar muziekaanbod een correcte vergoeding te bezorgen aan de auteur en artiest van de muziek. Bovendien kan Brainspotting Belgium door de verkopen van de reeds beschikbare muziek een reserve opbouwen voor toekomstige opdrachten voor het componeren van nieuwe muziek voor Brainspotting. De gebruiker krijgt door het betalen van de prijs een “licentie” of “gebruiksrecht” op deze muziek. De gebruiker krijgt meer bepaald het recht om de muziek te gebruiken volgens de modaliteiten en voor de doeleinden zoals opgesomd in deze licentievoorwaarden.

De licentie is een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie die onbeperkt is in de tijd en die wereldwijd geldig is. 

De licentie is beperkt tot volgend gebruik: De gebruiker verkrijgt de toestemming om de muziek te gebruiken voor persoonlijke doeleinden (o.a. voor het volgen van Brainspotting trainingen), en voor het geven van Brainspotting sessies aan cliënten.

De gebruiker mag de muziek niet gebruiken voor andere doeleinden dan wat in artikel 2.c. omschreven wordt. Het is de gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om de muziek te gebruiken voor het geven van trainingen, workshops of andere educatieve sessies. Het is de gebruiker ook uitdrukkelijk niet toegestaan om de muziek commercieel te exploiteren, voor een publiek af te spelen, ter beschikking te stellen of te verspreiden via online of offlinekanalen, of te gebruiken op 

De gebruiker mag de muziek niet wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken creëren.

De gebruiker mag de muziek niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet of die schade toebrengt aan de auteur en uitvoerende artiest van de muziek, of derden.

De gebruiker mag het artwork van de muziek (bijvoorbeeld de albumcover) uitsluitend gebruiken voor persoonlijke doeleinden, waaronder het weergeven op het scherm van de gebruiker tijdens het luisteren naar de muziek en het gebruik van de muziek zoals voorzien in deze licentievoorwaarden. Het is de gebruiker niet toegestaan om het artwork te reproduceren, wijzigen, distribueren, of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Prijs en betaling

De prijs op de Website is inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Tijdens de periode die Brainspotting Belgium in het aanbod vermeldt, wijzigen deze prijzen niet.

De bestelling is compleet en de licentie is definitief zodra Brainspotting Belgium de betaling heeft ontvangen. Wanneer geen geldige betaling plaatsvindt, annuleert Brainspotting Belgium de aankoop of maakt Brainspotting Belgium de toegang of het downloaden van de muziek onmogelijk.

Om een licentie af te sluiten, duidt de gebruiker het gewenste muziekalbum aan. De gebruiker dient de algemene voorwaarden, privacyverklaring en licentievoorwaarden te aanvaarden en de betaling van het verschuldigde bedrag uit te voeren. Als de gebruiker deze stappen heeft doorlopen, is de licentie definitief.

Bij deelname aan een Brainspotting training Fase 1 of Fase 2 wordt de gebruiker gefactureerd voor de kosten van de training. Hierin zit de licentieprijs vervat voor één album per training. De gebruiker krijgt na de ontvangst van de betaling en de verwerking een melding via e-mail dat de toegang tot het album via het account op de website mogelijk is.  De betaling van deze factuur dient te gebeuren volgens de modaliteiten in de algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium. Indien de gebruiker alle beschikbare albums al heeft aangekocht, dan dient de gebruiker geen extra licentievergoeding te betalen (de gebruiker dient dan contact op te nemen met Brainspotting Belgium). 

Wanneer een gebruiker geen Brainspotting training volgt of wanneer een gebruiker een licentie wenst voor een bijkomend album, moet de gebruiker de betaling uitvoeren volgens de beschikbare betaalmethoden zoals aangegeven op de Website. 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de gebruiker geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding ziet de gebruiker door het “slotje” in de onderste statusbalk van diens browser.

Levering en uitsluiting van het herroepingsrecht 

De levering van de muziek zal uitsluitend elektronisch plaatsvinden. Door het afsluiten van de licentie en het verkrijgen van toegang of het downloaden van de muziek, erkent de gebruiker dat hij of zij geen recht heeft op herroeping van de licentie (het herroepingsrecht wordt dan ook uitgesloten vanaf de gebruiker toegang heeft tot de muziek).

Waarborgen

De gebruiker is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de apparatuur en de software die gebruikt wordt om de muziek te downloaden, te gebruiken en af te spelen. De gebruiker kan gebruik maken van een computer, smartphone, tablet of ander geschikt apparaat. De gebruiker dient geen actieve internetverbinding te hebben voor het gebruiken en afspelen van muziek. De gebruiker staat zelf in voor de hieraan verbonden kosten. De gebruiker is ook verantwoordelijk om waarborgen te nemen die de systemen van de gebruiker beschermen tegen virussen, malware of andere schadelijke elementen die het afspelen, downloaden of gebruiken van muziek mogelijks met zich mee zouden kunnen brengen. De gebruiker dient bijvoorbeeld een antivirussoftware te installeren.

Brainspotting Belgium neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het afspelen, downloaden en gebruiken van muziek veilig kan gebeuren, maar garandeert niet dat dit steeds het geval is. De gebruiker aanvaardt het risico van mogelijke schade aan diens systemen. Brainspotting Belgium gaat in elk opzicht slechts een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis. 

Brainspotting Belgium is niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen of storingen in deze dienst als gevolg van technische problemen, overmacht of andere redenen buiten de controle van Brainspotting Belgium. Brainspotting Belgium garandeert niet dat het downloaden van muziek in elk specifiek geval vlot of correct zou verlopen.

De gebruiker erkent dat Chiaran Verheyden de rechten bezit op de verstrekte muziek. De gebruiker zal Brainspotting Belgium en Chiaran Verheyden vrijwaren en schadeloosstellen tegen eventuele vorderingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortvloeien of verband houden met het gebruik van de muziek door de gebruiker op een wijze die inbreuk maakt op deze licentievoorwaarden, de wet en/of rechten van derden. 

Beide partijen zullen alle toepasselijke wetten naleven i.v.m. o.a. privacy, eerlijke handelsgebruiken, intellectuele eigendomsrechten, enz. De gebruiker aanvaardt dat hij of zij verantwoordelijk is voor het afsluiten van de licentie, het downloaden en het gebruiken van de muziek. Brainspotting Belgium en Chiaran Verheyden zijn niet aansprakelijk voor (in-)directe schade, incidentele schade, speciale schade of gevolgschade op basis van contractuele aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, nalatigheid, of op welke wijze ook die hieruit zou kunnen voortkomen. 

Duur en opzeg

De licentie heeft een onbepaalde duur, en gaat in vanaf de datum wanneer Brainspotting Belgium de betaling heeft ontvangen. 

De licentie kan door Brainspotting Belgium en Chiaran Verheyden beëindigd worden in geval van ernstige wanprestatie door de gebruiker (bijvoorbeeld door het ongeoorloofd kopiëren of gebruiken van de muziek). 

De gebruiker heeft steeds het recht om diens account te verwijderen. Bij deze vrijwillige beëindiging door de gebruiker, zal de gebruiker geen toegang meer hebben tot opnieuw downloaden van de muziek en heeft deze geen recht op restitutie van de betaalde bedragen voor trainingen, afzonderlijke aankopen of toegang tot albums.

In het geval Brainspotting Belgium de Website of de toegang tot de beschikbaarheid van de muziek stopzet, bijvoorbeeld door stopzetting van haar activiteiten, zal er geen restitutie plaatsvinden voor aangekochte muziek of lopende licenties. De gebruiker erkent dat noch Brainspotting Belgium noch Chiaran Verheyden in dat geval aansprakelijk zullen zijn voor enige schade of verlies.

Overige

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens onze Privacyverklaring. 

Het paswoord en de logingegevens die je ontvangt om toegang te krijgen tot je account zijn strikt persoonlijk. Je mag deze niet aan derden overdragen, meedelen of verkopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de confidentialiteit en de veiligheid van de inloggegevens.

Elke bepaling uit deze licentievoorwaarden zal geïnterpreteerd worden op een wijze die de bepaling afdwingbaar maakt. Indien een bepaling toch niet afdwingbaar of niet geldig zou zijn, zal deze vervangen worden door een bepaling die het dichtste aanleunt bij de bedoeling van de partijen. Als een bepaling van deze licentievoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen. 

Brainspotting Belgium heeft het recht om deze overeenkomst over te dragen aan derden. 

Deze licentievoorwaarden wordt beheerst door het Belgisch recht. Geschillen worden exclusief gebracht voor de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.